Contact
Interreligieus Vieren en bidden

CORRY NICOLAY

Interreligieus Vieren en Bidden,
Een handleiding vanuit de Friese praktijk,
Auteur: Corry Nicolay
Uitg. Narratio
isbn 90 5263 850 0

Voorkant

In Friesland vinden vanaf 1993 enkele keren per jaar Interreligieuze Vieringen en Interreligieuze Meditatieve Bijeenkomsten plaats in kerken, moskeeŽn en andere gemeenschapsruimtes. Aanleiding hiertoe waren de etnische zuiveringen in het voormalige JoegoslaviŽ, etnische bedreigingen in Duitsland en de toenemende negatieve reacties die zich in de Friese samenleving vooraf richtten op twee moskeeŽn.

In een breed overleg maatschappelijk en religieus overleg heb ik toen het idee geopperd voor een Interreligieuze Viering. Daardoor ben ik vanaf het begin betrokken bij het Interreligieuze Vieren en bidden.

Vanaf het ontstaan grijpen bij het Interreligieuze Vieren en Bidden in Friesland in elkaar: de maatschappelijke aanleiding, de droom van hoe het kan en dat wat het Interreligieuze Vieren en Bidden teweeg brengt. Hierdoor is het Interreligieuze Vieren en Bidden door de jaren heen niet alleen een zaak van enkele gedreven voorlopers, maar is het als een druppel in het water, de kringen van betrokkenheid waaieren zich steeds wijder uit.

Voorwoord

We leven in Nederland in een multiculturele en multireligieuze samenleving. Deze veelkleurigheid vormt de grootste uitdaging van de huidige tijd. Een uitdaging, niet alleen voor de politiek, maar zeker ook voor de diverse godsdiensten en levensbeschouwingen.

In onze samenleving komt een kleurrijk palet van mensen vanuit hun verschillende culturele en religieuze achtergronden, opvattingen en uiterlijkheden met elkaar in aanraking. Ze ontmoeten elkaar in de buurt, op straat en in buurthuizen, op het werk, trouwen met elkaar, krijgen kinderen.

Maatschappelijke vragen zoals vreemdelingenhaat, racisme en discriminatie worden concreter en komen dichterbij het eigen dagelijkse leven. Vragen rond oorlog en vrede, zoals de situatie in het voormalig JoegoslaviŽ en op de Balkan, de wereldspanningen rond de situatie in Irak, de Terreuraanslag 11 september in NewYork en de moord op een politicus en publicist in Nederland, zijn van invloed op onderlinge relaties, zoals tussen buurtbewoners en scholieren. Aloude opvattingen over en weer, vooral over het christelijke en islamitische geloof, oefenen invloed uit op de maatschappelijke discussies en onderlinge relaties.

In de samenleving bestaat tegelijkertijd een toenemende behoefte om bij hoogtepunten, bij tragedies en op bijzondere dagen op multiculturele en interreligieuze wijze samen te komen om te vieren, te herdenken, te bidden, om zich te bezinnen. Hiervan getuigt de brochure ĎSamen vieren met mensen van andere religiesí die in 2003 is uitgegeven door de Raad van Kerken in Nederland.

Friesland In Friesland vinden vanaf 1993 enkele keren per jaar Interreligieuze Vieringen en Interreligieuze Meditatieve Bijeenkomsten plaats in kerken, moskeeŽn en andere gemeenschapsruimtes. Aanleiding hiertoe waren de etnische zuiveringen in het voormalige JoegoslaviŽ, etnische bedreigingen in Duitsland en de toenemende negatieve reacties die zich in de Friese samenleving vooraf richtten op twee moskeeŽn.

In een breed overleg maatschappelijk en religieus overleg heb ik toen het idee geopperd voor een Interreligieuze Viering. Daardoor ben ik vanaf het begin betrokken bij het Interreligieuze Vieren en bidden.

Vanaf het ontstaan grijpen bij het Interreligieuze Vieren en Bidden in Friesland in elkaar: de maatschappelijke aanleiding, de droom van hoe het kan en dat wat het Interreligieuze Vieren en Bidden teweeg brengt. Hierdoor is het Interreligieuze Vieren en Bidden door de jaren heen niet alleen een zaak van enkele gedreven voorlopers, maar is het als een druppel in het water, de kringen van betrokkenheid waaieren zich steeds wijder uit.

Na het ontstaan van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Frysl‚n in 1994 (afgekort Kleurrijk Frysl‚n), vormt dit het kader waar vanuit de Interreligieuze Vieringen, steeds weer samen met kerkelijke en andere godsdienstige groepen en organisaties, wordt voorbereid en verzorgd.

In de afgelopen jaren is in de Friese media, in tijdschriften en ook landelijk veel gesproken en geschreven over het Interreligieus Vieren en Bidden in Friesland. Op vele kerkelijke agendaís in Friesland heeft het Interreligieuze Vieren en Bidden gestaan. Vragen, zorgen en kritiek zijn per brief, telefoon en tijdens spreekbeurten, kerkdiensten en ontmoetingen op straat royaal en ook wel op dreigende toon onder woorden gebracht. Nooit is echter door de Friese kerken het Interreligieuze Vieren en Bidden een halt toegeroepen. Wel is de vraag ernaar vanuit diverse religieuze en maatschappelijke groepen toegenomen.

Tot vandaag de dag is er veel steun en stimulans om door te gaan op deze ingeslagen interreligieuze weg. Een weg die door velen ervaren wordt als positief en hoopvol voor de toekomst van het kleurrijke palet mensen wat zal blijven samenleven in onze samenleving die op multiculturele en multireligieuze wijze kleurrijk is.

Hierbij enkele gegevens over mij: Drs. Corry Nicolay (1948) is door het Contact met Moslimvrouwen theologie gaan studeren en uiteindelijk predikant geworden. Tijdens haar studie was ze vier jaar beleidsmedewerkster het Minderheden- en Vluchtelingenbeleid bij de politieke gemeente Heerenveen. In Groningen werkte ze als oecumenisch opbouwwerker bij 7 binnenstadskerken. Op dit moment is ze predikant in 2 Friese gemeenten en docent bij de Theologische Vorming voor volwassenen.
Jarenlang was ze voorzitter van de Raad van Kerken in Friesland. Vanaf het begin is ze betrokken bij het Interreligieuze Vieren en Bidden in Friesland en in 1994 mede oprichtster van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Frysl‚n, waar mensen vanuit acht verschillende geloven en levensbeschouwingen samenwerken aan de opbouw van de multiculturele samenleving in Friesland.
Ze is Nederlandse contactpersoon bij de Internationale Commissie van de Duitse Evangelische ĎKirchentagí en voorzitter van twee Nepal-projecten voor arme studenten en voor twee verarmde dorpen.
In het dagelijkse leven is ze ook moeder en oma.