Contact Int. V&B Friesland

HANDLEIDING INTERRELIGIEUS VIEREN EN BIDDEN FRIESLAND

Graag informeer ik u over het interreligieuze blad contact, dat vier keer per jaar verschijnt.
In elk nummer wordt een bepaald thema behandeld, dat gebruikt kan worden bij het kerkenwerk. Zo is het laatste nummer van vorig jaar geheel gewijd aan het thema: Interreligieus Vieren en Bidden. Een onderwerp waar ik in deze kerkbel extra aandacht zal schenken.

Interreligieus vieren en bidden, als antwoord op verschillende verontrustende gebeurtenissen in de samenleving. Het initiatief hiertoe werd genomen door drs. Corry Nicolay, over wie later meer.

In Friesland vinden vanaf 1993 enkele keren per jaar interreligieuze ontmoetingen plaats in kerken etc. Aanleiding hiertoe vormden de etnische zuiveringen in het voormalige Joegoslavië , in de periode voorafgaande aan 21 maart 1993. Dit leidt tot vreemdelingenhaat, etnisch geweld en racisme en gaat niet voorbij aan Nederland en de Friese provincie.
Verschillende organisaties en de Raad van Kerken in Friesland buigen zich over de vraag: “Waarover moeten we ons zorgen maken en hoe reageren we hierop?” Er komt een breed maatschappelijk en religieus overleg , waarin Corry Nicolay het idee oppert van een interreligieuze viering.
Bij het interreligieuze Vieren en Bidden in Friesland, draait het om drie belangrijke punten, nl.;

Dit alles is het begin van een jaarlijks terugkerende traditie van interreligieus Vieren en Bidden, en meditatieve bijeenkomsten op meerdere nationale of internationale dagen.
Hieraan nemen deel:

In de Grote kerk te Leeuwarden vindt op 21 maart 1993 het eerste interreligieuze gebedsuur plaats, met voorgangers uit drie godsdiensten, waaronder Corry Nicolay.

Interreligiueze Viering tijdens de Kerkendag in Kampen met voorgangers vanuit het Hindoeďsme - Pandita Bea Ramai, Christendom - dominee Corry Nicolay, Jan Bosman namens het Platform Kleurrijk Fryslân, Islam - imam Mustafa Önlü, Baha'i geloof - Marianne Kemmere.

In Friesland vindt de discussie over de multireligieuze samenleving al plaats. Hieruit blijkt dat veel mensen angstgevoelens hebben t.o.v. het ‘vreemde’ en hierdoor bevooroordeeld zijn.
Hier ligt duidelijk een taak voor de kerken vindt Corry. Ook de mensen wiens handelen door angst op een negatieve manier wordt bepaald, moeten zich gesteund weten door b.v. de eigen provinciale kerken. Zij hebben argumenten nodig die een tegenwicht bieden tegen de angst. Bovendien moeten zij geďnformeerd worden, opdat zij positieve gedachten kunnen overwegen en duidelijk keuzes kunnen maken. Juist het kunnen maken van keuzes is essentieel; je kunt je best doen iemand beter te leren kennen . Maar je kunt ook bij voorbaat je oordeel al klaar hebben en dat maakt dat dingen moeilijk oplosbaar worden en dat mensen tegenóver elkaar blijven staan in plaats van naast elkaar.
Men zal keuzes moeten maken. Het deel uitmaken van een multireligieuze en Multiculturele samenleving is interessant en uitdagend, maar levert wel problemen op omdat men elkaar niet (wil) begrijpen.

De wens ontstaat, om de werkgroep kleurrijk Fryslân ( Kleurrijk Fryslân) uit te laten groeien tot een levensbeschouwelijk platform, dat zich inzet voor de opbouw van een multireligieuze en multiculturele samenleving. Dit platform wordt op 21 maart 1994 officieel opgericht.
Hoofddoel is: streven naar de vergroting van het draagvlak voor een kleurrijke samenleving en bestrijden van racisme en discriminerende tendensen. Het Platform heeft de organisatie van en de verantwoordelijk voor het interreligieuze Vieren en bidden op zich genomen.

Wat er inmiddels is bereikt dankzij het baanbrekende werk van Corry Nicolay, een zeer veelzijdige, ontwikkelde en gedreven vrouw, kunt u lezen in contact, het interreligieuze tijdschrift en wel het laatste nummer van 2005, waaruit dit een korte samenvatting is. Exemplaren hiervan liggen op de boekentafel in de kerk. Tevens is dit themanummer een zelfstandige uitgave, met een eigen boeknummer: 90 5263 850 0

Wie is Corry Nicolay?

Zeer zeker niet een onbekende op Vlieland. Ze komt graag naar ons prachtige eiland om hier een zondagdienst te verzorgen of puur voor ontspanning. Meestal is het een combinatie van die twee.
Drs. Corry Nicolay is door het contact met Moslims theologie gaan studeren en vervolgens predikant geworden. Tijdens haar studie was ze vier jaar beleidsmedewerker Minderheden- en Vluchtelingenbeleid Heerenveen. In Groningen werkte ze als oecumenisch opbouwwerker bij 7 binnenstadskerken.. Op dit moment is ze predikant in twee Friese gemeenten, docent theologische vorming voor volwassenen en auteur van RedactieService.
Jarenlang was ze voorzitter van de Raad van Kerken in Friesland. Vanaf het begin is ze betrokken bij het interreligieuze Vieren en Bidden in Friesland en in 1994 mede oprichtster van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân waar mensen vanuit 8 verschillende geloven en levensbeschouwingen samenwerken aan de opbouw van de multiculturele samenleving in Friesland. Ze is Nederlands contactpersoon bij de Internationale Commissie van de Duitse Evangelische “Kirchentag” en voorzitter van twee Nepal-projecten voor arme studenten en voor twee verarmde dorpen. In het dagelijkse leven is ze ook moeder en oma……..

Doety van der Meer