Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân

Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân
Zuidvliet 8 - 8921 BL Leeuwarden 058-2998905 – www.kleurrijkfryslan.org

21e MAART 2007 - INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME IN FRYSLÂN
De Verenigde Naties hebben de 21e maart uitgeroepen tot internationale dag tegen racisme. Dit naar aanleiding van het bloedig neerslaan van een vreedzame demonstratie van zwarte demonstranten op 21 maart 1960 in Sharpville, Zuid Afrika.

Woensdag 21 maart 2007

Kleurrijke Viering van de 21e maart

“In vrijheid verbonden”

Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20 Leeuwarden

Aanvang: 20.00 uur.

Een viering van verbondenheid van christenen, hindoes, humanisten, joden en moslims en allen die daaraan willen deelnemen. Aan deze kleurrijke viering wordt meegewerkt door:

Christenen: Ds. Corry Nicolay
Hindoes: Pandita Bisnoewatie Jankie
Humanisten: Hans ten Houten
Joden: Rabbi Jacob de Leeuwe
Moslims: Imam Mustafa Önlü

Het thema “in vrijheid verbonden”. Dit is het motto van de landelijke campagne, waarmee landelijke leiders van levensbeschouwelijke stromingen in Nederland de bevolking oproepen tot een respectvolle omgang met elkaar. Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân ondersteunt de verklaring, en geeft op 21 maart het startsein voor een actie om in Fryslân breed draagvlak te creëren voor deze verklaring.
Komt allen! En teken de verklaring voor respect en verdraagzaamheid!!
De handtekeningen worden door Kleurrijk Fryslân verzameld en in de migrantenweek van 2007 aangeboden aan de commissaris van de koningin, de heer E. Nijpels.

In Vrijheid verbonden; Samenleven in wederzijds respect


Gemeenschappelijke verklaring van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Nederland Preambule

De Nederlandse samenleving is de eeuwen door een smeltkroes geweest van volkeren en culturen. Mensen met verschillende religieuze overtuigingen en levensbeschouwingen hebben er, soms met vallen en opstaan, in wederzijds respect leren samenleven. Vluchtelingen en migranten uit de hele wereld hebben hier hun toevlucht gevonden en zijn in vrijheid als burgers verbonden geraakt met hen die hier al eerder woonden.

Op 23 januari 1579 sloten de noordelijke gewesten van de Republiek der Nederlanden te Utrecht “een eeuwig verbond van eenheid”ą op basis van vrijheid van godsdienst en respect voor ieders levensovertuiging. Steden uit de zuidelijke gewesten sloten zich spoedig daarna bij deze “Unie van Utrecht” aan. Ze verklaarden in artikel 13 van deze Unie “dat alle burgers vrij zijn om hun eigen geloof te belijden en dat de overheid niemand voor dat geloof ter verantwoording mag roepen of vervolgen.”

Dit grondrecht van vrijheid van godsdienst en het inzicht dat de overheid niet mag treden in de geloofs- of levensovertuiging van haar burgers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen de basis voor vreedzaam samenleven. In artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties uit 1948 is dit grondrecht nader omschreven:

“Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften.”

Als vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Nederland verklaren wij gezamenlijk

 1. dat wij dit grondrecht van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst onderschrijven en willen uitdragen;
 2. dat wij ervan overtuigd zijn dat geen enkele religie of levensbeschouwing mag aanzetten tot, dreigen met of toepassen van geweld of discriminatie jegens andersdenkenden;
 3. dat niemand tot het belijden van geloofs- of levensovertuigingen mag worden gedwongen;
 4. dat wij vanuit respect voor elkaar het doelbewust kwetsen en kleineren van andersdenkenden afwijzen;
 5. Wij delen met elkaar, vanuit de bronnen van ons geloof en vanuit de idealen van de humaniteit, de overtuiging van de unieke waardigheid van de menselijke persoon, de integriteit, de onschendbaarheid en de beschermwaardigheid van alle mensen, het belang van de bevordering van gelijke bestaansmogelijkheden en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Wij voelen ons, als burgers en bewoners van Nederland, in vrijheid met elkaar verbonden. Wij zetten ons in om in verbondenheid met elkaar in gesprek te blijven met respect voor de vrijheid van ieders geloofs- of levensovertuiging en culturele traditie. Wij bieden onze rijkdom in overtuigingen en tradities aan ter verdieping en versterking van de solidariteit in de Nederlandse samenleving. Wij roepen allen die in Nederland woonachtig zijn op om zich bij deze verklaring aan te sluiten.
 6. Ondertekend te Utrecht, 23 januari 2007:
  Pandit drs. D. Shrimiesier — Sanatan Dharma
  Pandit dr. A. Bierdja — Arya Samaaj
  Reverend Jiun Hogen — Roshi International Zen Center Noorder Poort Reverend Thich Thong Tri — Monnik Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland
  Hoofdrabbijn B. Jacobs — Interprovinciaal Opperrabbinaat
  Rabbijn M. ten Brink — Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
  Kardinaal A. Simonis — voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie
  Dominee J. G. Heetderks — preses van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland
  Imam O. Pakoz — Milli Görüs Noord Nederland
  Imam A. Zanzen — Nederlandse Moslim Raad
  L. de Waal — voorzitter van de Humanistische Alliantie
  B. Elkerbout — vice-voorzitter van het Humanistisch Verbond
  drs. H.J. Bakker — voorzitter Stuurgroep ‘In vrijheid verbonden’