Griet en Hans.
Met Kerst beleven we het verhaal van de kleine Jezus die kon overleven
dankzij de vlucht naar en asiel in Egypte. Hoe herbergzaam zijn wij en onze samenleving?

... En zij gingen op reis, uit hun woonplaats naar een andere plaats op aarde. Zij trokken naar de stad van hun voorouders. Dit moest van de keizer die een volkstelling hield om te weten over hoeveel mensen hij heerste. De vrouw was zwanger, vol van het nieuwe leven wat in haar groeide. Toen ze daar aankwamen was er geen plaats voor hen in de herberg. Ze zochten net zo lang totdat ze een dak boven hun hoofd hadden gevon­den. In een grot kon Jezus geboren worden.

... En zij gaan op reis, uit hun woonplaats naar een andere plaats op aarde. Zij vluchten naar een land waar mensen veilig en in vrijheid leven. In hun eigen land worden zij bedreigd en zijn bang om opgepakt of gedood te worden. Ze verlangen naar een nieuwe kans om te leven en vluchten hoopvol naar een land van vrij­heid. Wanneer ze daar aankomen komen, merken ze dat er vaak geen plaats voor hen is. Daarom leven ze illegaal of vluchten verder. Is er voor hen een plaats waar ze een ­nieuw leven kunnen beginnen?

Twee levensverhalen, het eerste zo oud als onze jaartelling en het tweede ruim 2000 jaar later. Twee verschillende verhalen die zich ook in twee verschillende situaties afspelen. Maar beide gaan ze over herbergzaamheid.
Voordat Maria en Jozef op reis gaan, brengt Maria onder woorden waarvan ze droomt en waar ze met hart en ziel naar verlangt: een wereld waar de ene mens zichzelf niet meer waard vindt dan de ander, waar machti­gen niet heersen over nederi­gen, waar hongerigen kunnen leven omdat de rijkdom van de rijken wordt gedeeld. "Dat had je gedroomd", zullen velen hebben gezegd. Ik kan mij voorstellen dat Maria dan zegt: "Ja, daar droom ik inderdaad van en ik geloof in die droom. Het geeft mij ­moed en inspiratie om te blijven geloven in de kracht van het goede en eerlijke op aarde en voor mensen. Die droom waarover de profeten al spraken".

Ook vandaag zijn er mensen die geloven in de Goddelijke droom om op aarde in vrijheid en vrede te kunnen leven. Veel mensen moeten voor en door die droom alles achter zich laten en vluchten. Anderen worden met vluchtelingen geconfronteerd omdat zij in een vrij land wonen. In het kerstverhaal komen Maria en Jozef bij een herberg. Het woord herberg roept herinneringen op aan het woord herbergzaam. Een woord wat we in de Nederlandse taal niet gebruiken. Onherbergzaam is een woord wat we wel kennen. Waarschijnlijk komt alleen in Bijbels taalgebruik het woord herbergzaam voor. Het heeft te maken met het Griekse woord voor "vreemdelingen­liefde". Onze taal kent ook niet het woord vreemdelin­genliefde, wel het woord vreemde­lingenhaat. Toch zou vreemde­lingenlief­de best een gewoon Nederlands woord kunnen zijn. Want het is een aloude gedachte dat we aan de houding tegenover vreemde­lingen en vluchtelingen kunnen aflezen hoe vredelie­vend, verdraagzaam en menselijk wij écht zijn. Dankzij herbergzaamheid en vreemdelingenliefde overleefden Jezus, Maria en Jozef in Egypte. De ontstaansgeschiedenis van het christelijke geloof is geworteld in het vluchtelingenkind Jezus

Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)