Onze Vader in Kleurrijk Nederland.
Op 21 maart is de " Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie".
Waar kun je dan als Christen aan denken wanneer het Onze Vader wordt gebeden in
onze kleurrijke samenleving?

Onze Vader, die in de Hemel is, Uw Naam worde geheiligd.
Wij noemen ons Christenen, genoemd naar Christus, de gezalfde Gods.
Christenen die in navolging van Christus
op een verzoenende wijze spreken, handelen, leven.
Wij leven samen met Hindoes, Joden, Moslims en andere mensen,
waarvan wij weten dat zij zich onderwerpen aan U, alom aanwezige God.
Dat wij leven vanuit het weten dat verschillen
geen scheiding maar ontmoeting kunnen creŽren, als wij dat willen.
De drempel van verschillen draagt de deur naar ontdekking,
naar openbaring, naar U bij ons.

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel.
Wij heiligen Uw Naam als Uw wil geschiedt;
wanneer mensen elkaar tot naaste willen zijn,
naast elkaar willen staan vanuit een gelijkwaardige houding.
Dat de ander verrast mag merken, deze aanwezigheid van de ander.
Dat mensen vanuit deze keuze en ervaring
elkaars geloof en Godsbeeld gaan bevragen zonder te oordelen.
Open onze ogen, oren en harten
om te kijken, te luisteren en mee te voelen
met gelovigen die ons vreemd kunnen overkomen.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
De broodnodige ruimte voor ieder mens om te leven en te geloven.
Geef ons de wil om over grenzen heen te kijken
van wat voor ons zo lang gewoon en vanzelfsprekend is.
Hierdoor scheppen wij ruimte voor de ander, voor onszelf, voor ieder mens
om in Uw schepping te leven, er volledig te kunnen zijn.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaars.
Dat wij de betekenis gaan leven van Jezus zijn woorden:
"Gelijk u wilt dat u geschiedt, doet u hen evenzo".
Zoals wij zelf behandeld willen worden, moeten wij ook de ander behandelen.
"Heb uw naaste lief als u zelf, gelijk God ieder van u lief heeft."
Een wederzijdse zorgvuldigheid ten aanzien van
elkaars gewoonten, tradities, geloof en mens-zijn.

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
Help ons Uw Woord niet als bewijsmateriaal te hanteren,
als wapen om mee te oordelen, als middel om ons gelijk te eisen.
De kracht van deze macht brengt nacht tussen mensen.
Dat wij als gelovigen Uw woord als brug naar de ander hanteren,
Uw beeld leven in het beeld dat wij als gelovigen uitdragen.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid; tot in eeuwigheid.
Uw koninkrijk met levensruimte voor al Uw mensen
Uw kracht, die vastgeklonken gedachten nieuw leven inblaast,
de heerlijkheid van de herkenning dat de ander mij tot naaste wil zijn.
De zekerheid van we U nooit kwijt raken,
in der eeuwigheid niet.

Amen - zo was het, zo is het en zo mag het steeds weer zijn.

Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)