Vrije dagen in Kleurrijk Nederland.
Van oudsher is Nederland op overheidsniveau Christelijk georganiseerd.
De laatste tijd duikt vaker de vraag op naar een andere verdeling van de nationale vrije dagen

'Was je vrij op Grote Verzoendag of met het Offerfeest?' De Jodin en Moslima schudden ieder hun hoofd. 'Met vrij vragen val je op en komen vervelende vragen. Gewoon niets zeggen en werken. We hebben het 's avonds gevierd.' Als Christen besef ik dat Nederland nog niet kleurrijk is georganiseerd..

Nederland is van oudsher een christelijk land. Dit is te merken aan de zondag en christelijke feestdagen die nationale vrije dagen zijn. Als chris­ten heb ik hiermee van oudsher een streepje voor en ben gemak­kelijk in staat om de zondag en feestdagen samen met medegelo­vigen te beleven en te delen. Al veel jaren wonen in Neder­land mensen, die op joodse, islamitische, hindoe­staan­se of andere wijze betekenis geven aan hun leven.
Omdat Nederland een democratie is, hebben zij in principe recht op een gelijk­waardi­ge plaats in de samenleving. Dat gaat niet zomaar spontaan, maar is een zaak van politieke besluit­vorming. In 1985 is bij de wet geregeld dat gelovige mensen, wanneer zij dit vragen, vrij horen te krijgen voor godsdien­sti­ge feestda­gen. Het is een eerste stap, maar de ongelijk­heid blijft bestaan. In de prak­tijk zijn het de be­trokkenen zelf, de be­drij­ven en de scho­len die deze vragen ontmoeten en ermee om moeten gaan.
Meerdere mensen vinden het vervelend om elk jaar vrij voor hun geloofsfeest te vragen. Ze merken dat hun vragen lastig gevonden worden. Ze beseffen dat het de mening voedt dat moslims, joden en hindoes lastig zijn en dus een probleem vor­men. Ouders en hun kinderen kunnen in een twee­strijd terechtko­men. Willen ouders graag dat hun kinde­ren vrij krijgen van school, vaak merken ze dat de kinde­ren dit verve­lend vinden. Ze missen dan lessen of moeten dit later inhalen. Bovendien hebben veel kinderen er een hekel aan om op deze wijze op te vallen en anders te zijn dan de rest. Ze voelen zich een buitenbeentje en willen er gewoon bij horen.

Eigenlijk is het van nationaal belang wan­neer Neder­land het eigen democrati­sche uit­gangs­punt hoog in het vaandel houdt. In een democratie mag de regelgeving niet blijvend één godsdienst bevoordelen. Herhaal­de­lijk is al gebleken dat slechte voorwaarden voor de gods­dienstbe­leving van een bepaal­de groep, discriminatie door derden in de hand werkt. Want zij zijn dan de vragende, die inbreken op wat we gewend zijn. De democratische eer­lijk­heid vraagt ons om met de vrije dagen ge­lijk­waardig om te gaan.
Ik zou het prima vinden om alleen eerste Kerstdag vrij te zijn. En Hemelvaartsdag? De kerkdiensten zijn 's avonds. Pasen en Pink­steren vallen al op een zondag, waar­door de tweede feest­dag gemak­kelijk ingeruild kan worden. Bijvoor­beeld een nationale vrije dag voor een islamiti­sche, hindoe­staanse en joodse feestdag. Zolang de nationale vrije dagen in onze niet democratie niet kleurrijk zijn geregeld, zal het lasti­ge de over­hand houden. En dit staat de positieve beleving van een kleur­rijke samenleving in de weg.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie en voorzitter van de stichting Studenten en Musahar Project Nepal.
Zie:https://www.facebook.com/studentenprojectnepal