In het kader van de Vredeszondag in september.

De woorden van het aloude Christelijke Gebed als
voorbede en dankgebed in een veelkleurige samenleving.

Onze Vader, die in de Hemel is, Uw Naam worde geheiligd.
Wij, die ons Christenen noemen, genoemd naar Christus, gezalfden Gods.
Christenen die in navolging van Christus
op een verzoenende wijze spreken, handelen, leven.
Zij, die zich Jood, Moslim of Hindoe noemen, waarvan wij weten
dat zij zich onderwerpen aan U, Alom aanwezige God.
Dat wij leven vanuit het weten dat verschillen
geen scheiding maar ontmoeting kunnen creren, als wj dat willen.
De drempel van verschillen draagt de deur naar ontdekking,
naar openbaring, naar U bij ons.

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel.
Wij heiligen Uw Naam en Uw wil geschiedt
wanneer mensen elkaar tot naaste willen zijn,
naast elkaar willen staan vanuit een gelijkwaardige houding.
Dat de ander verrast mag merken, de aanwezigheid van de ander.
Dat mensen vanuit deze keuze en ervaring
elkaars geloof en Godsbeeld gaan bevragen.
Open onze ogen, oren en harten
om te kijken, te luisteren en mee te voelen
met gelovigen die ons vreemd kunnen overkomen.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
De broodnodige ruimte voor ieder mens om te geloven en te leven.
Geef ons de wil om over grenzen heen te kijken
van wat ons zo lang gewoon en vanzelfsprekend over kwam.
Hierdoor scheppen wij ruimte voor de ander, onszelf, voor ieder mens
om in Uw schepping te leven, er volledig te kunnen zijn.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaars.
Dat wij de betekenis gaan leven van de woorden:
"Gelijk u wilt dat u geschiedt, doet u hen evenzo".
Zoals wij zelf behandeld willen worden, moeten wij ook de ander behandelen.
"Heb uw naaste lief als u zelf, gelijk God ieder van u lief heeft."
Een wederzijdse zorgvuldigheid ten aanzien van
elkaars gewoonten, tradities, geloof en mens-zijn.

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
Help ons Uw Woord niet als bewijsmateriaal te hanteren,
als wapen om mee te oordelen, als middel om ons gelijk te bewijzen.
De kracht van deze macht brengt nacht tussen mensen.
Dat wij als gelovigen Uw Woord als brug naar de ander hanteren,
Uw beeld leven in het beeld dat wij als gelovigen uitdragen.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.
Het koninkrijk met levensruimte voor al Uw mensen
Uw kracht, die vastgeklonken gedachten nieuw leven inblaast,
de heerlijkheid van de herkenning dat de ander mij tot naaste wil zijn.
De zekerheid van we U nooit kwijtraken als wij dat niet willen,
in der eeuwigheid niet.
Dat het zo moge zijn, Amen

Ds. Corry Nicolay