December 2009 – christenen, moslims, joden, hindoes, ….
JEZUS: KLEURRIJKE VERZOENING.

Christenen vieren met het Kerstfeest dat het Licht van God inbreekt in de wereld en in het leven van mensen. Licht dat elke vorm van duisternis openbreekt en overwint.
We vieren de geboorte van Jezus, wiens naam betekent 'God redt'.
De woorden van en profetieën over Jezus hebben hun uitwer¬king in diverse godsdien¬sten. Jezus wordt door verschillende gelo¬ven beleden, ieder op hun eigen wijze. De Bergrede of delen daar¬van komt terug in meerdere Heilige Boe¬ken. Jezus brengt verzoening tussen mensen en kan in onze kleurrijke samenleving als verzoenende kracht werken. Dat verzoenende is belangrijk in de verhouding met en tussen al die verschillende gelo¬vigen die ook in Nederland wonen.
Dat verzoenende kan gebeuren als wij mensen dat willen
Voor chris¬tenen, die zich naar Jezus Christus noemen, ligt hier een prachtige uitdaging. Lukt het hen om echte naamdra¬gers te zijn? Willen zij de goddelijke oproep volgen door vanuit een ver¬zoenen¬de, vredelievende, dus christelijke houding te leven?

Hoe we op een goede manier met elkaar om kunnen gaan vertelt Jezus in de het verhaal dat aan een centrale leefregel vooraf gaat. Het verhaal over het oordelen en het balk-splinter effect. (Mattheus 7) Jezus kent de oude wijsgeren en brengt een al langer bestaande Confu-siaanse leefregel opnieuw onder woorden. Het woordje 'niet' verdwijnt, waardoor het een actie¬ve leefre¬gel wordt. Jezus zegt: 'Gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen evenzo'. De leefregel duidt op het eerlijke omkeereffect: zoals we zelf behandeld willen worden, moeten we anderen ook behandelen. Daarna wijst Jezus op de belofte van God die aanwe¬zig is en blijft in het leven van mensen

In geschriften van verschillende wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen komt de prachtige levensregel of de betekenis ervan voor:

Deze woorden hebben een rijkdom aan betekenis. Ieder neemt ze op haar en zijn onze eigen wijze mee in het leven. De manier waarop we deze woorden in praktijk brengen, is niet alleen belang¬rijk voor onszelf, maar even belangrijk voor hen met wie we samen op aarde ¬leven en voor hen die na ons leven.
Wat licht daarvan in ons leven op? Wat stralen we uit?
Welke sporen trekken we?
Vanuit welke sporen moeten anderen na ons verder leven?

Kleurrijke groet van
Corry Nicolay, PKN predikant interreligieuze communicatie.