April 2010:De betekenis van Pasen en leven met Moslims

Herkennen doorsnee Moslims door de levens houding van doorsnee Christenen iets van de betekenis van Pasen? Herkennen zij iets van de Vrede van God in hun dagelijkse leven en in dat van Christenen?

Het Pasen vieren Chris¨tenen dat het leven is sterker dan de dood. Gods liefde blijkt sterker te zijn dan alle schaduwen, ook die van de dood. De op¨standing van Jezus als de Chris¨tus opent ook voor mensen de belofte van het geschenk van Verzoening en Verlossing. Herkennen doorsnee Moslims door de levenshouding van doorsnee Christenen iets van de betekenis van Pasen?

Zorgvuldigheid rond Jezus.
Het geloof vormt een kostbare band tussen Christe¨nen onderling. Er is echter ook ver¨deeld-heid onder Christenen ten aanzien van elkaars geloofsbeleving rond Jezus. Daarbij komt in onze huidige samenleving ook het gesprek met anders-gelovigen. Soms wordt amper beseft dat we uitstekend over onze Godsbeleving en over Jezus kunnen spreken met Moslims.

Hoe kennen Christenen en Moslims Jezus?
Jezus wordt in het Christelijke geloof Messias of Christus genoemd, wat Gezalfde betekent. De naam Jezus bete¨kent: God redt. Door Jezus laat God zich heel bijzonder kennen, want Jezus is 'gezalfd' met Gods woord en aanwezigheid. Door Jezus leren we Gods reddend handelen ontroerend kennen. De naam Christus is als zo be¨lang¨rijk ervaren, dat volgelingen zich daar naar zijn gaan noemen: Christenen.
Niet alleen christenen, ook moslims kennen Jezus. In de Koran staat het evangelie van Jezus, het 'Injil' met onder andere de Bergrede. Jezus wordt geŽerd als een belangrijk profeet, maar niet als zoon van God. Volgens de Koran is Jezus ook niet aan het kruis gestorven. Volgens een Islamitisch uitleggeschrift liet Allah (=arabisch voor God) bij de gevan¨genneming de verrader herkennen als Jezus en is deze gekruisigd. Jezus is als Heilige Profeet rechtstreeks opgeno¨men in het hemelse bij God. Moslims zullen nooit geringschat¨tend of spot¨tend over Jezus spreken, daar is Jezus hen veel te heilig voor. Jezus leert hen dat je God eert door in vrede samen te leven. In moskeeŽn staat Jezus' naam geschreven, Isa in het Arabisch. Mensen heten ook Isa en dragen met eerbied deze heilige naam.

De Vrede van God
Herkennen Moslims iets van de Vrede van God in hun dagelijkse leven en in dat van Christenen? Christe¨nen noemen zich naar Jezus Christus en worden opgeroepen Zijn naam uit te dragen door een levens¨hou¨ding van medemenselijk¨heid, van naastenlief¨de, een leven wat moet leiden tot Gods vrede op aarde. En juist die vrede van God staat centraal bij de ISLaM. De lettercombinatie SLM betekent Salaam, het Arabisch voor Vrede. Het is dezelfde lettercombinatie als in het Hebreeuws: SLM = ShaLoM. Een doorsnee MoSLiM kent een diep geloofsverlangen om in vrede samen te leven met anderen.

Twee vredelievende godsdien¨sten
De Islam en het Christendom zijn dus in hun geloofsleer twee vredelievende godsdien¨sten. Wanneer we het als mensen willen, kķnnen we in vrede samenleven. We leven dan volgens Gods wil en bedoeling. Wie het islamitische en christelijke geloof anders gebruikt, bijvoorbeeld voor religieus fanatisme en geweld, handelt volledig in strijd met het eigen geloof. Dat vinden doorsnee moslims, dat vinden doorsnee christenen.
Want ieder geloven we op onze eigen manier, in de barmhar¨tige God, Schepper van hemel en aarde en van al wat leeft. We geloven ieder in het bestaan van ťťn God, Die in het hebreeuws als JHWH, door Christenen als God en door Moslims als Allah wordt beleden.

Ds. Corry Nicolay, PKN predikant interreligieuze communicatie.