Naar een nieuw klimaat van vrede
: Kleurrijk Nederland - De Vredesweek is dit jaar van 15 – 23 september.
Waar kun je aan denken bij ‘een nieuw klimaat van vrede’ in onze democratische multiculturele en
interreligieuze Nederlandse samenleving?

Tijdens de Vredesweek willen het Ministerie van Vrede en de IKV Pax Christi zoveel mogelijk mensen in Nederland betrekken bij vraagstukken van vrede & veiligheid in Nederland en in de wereld. Het thema is dit jaar: ‘Naar een nieuw klimaat van vrede’. Actuele vragen komen op ons af. Wat is onze eigen verantwoordelijkheid in het creëren van een klimaat van vrede, op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau? Hoe kunnen we hier gezamenlijk het beste vorm aan geven?
Hoe kunnen we positieve mogelijkheden en kansen herkennen en benutten? Of laten we ons als inwoners van Nederland uitspelen tegen elkaar door elkaar als potentiële bedreiging te zien? Wanneer echter een politieke partij gevoelens van wrok en rancuneuze boosheid politiek inzet reageren we cynisch op de gedachte van ‘een nieuw klimaat van vrede’. En dat is zo jammer en ook zorgelijk voor onze hele samenleving. En wat moet onze jeugd daarmee?

We hebben elkaar nodig als inwoners van Nederland, christenen, moslims en anderen voor de eerbiediging van fundamentele rechten en vrijheden. Dit is onlosmakelijk verbonden met normen en waarden. De Islamitische gemeenschappen in Nederland zijn ook bezorgd over het gebrek aan waarden en normen. We zouden over en weer moeten realiseren dat moslims partners in die strijd voor behoud daarvan zijn, in plaats van de veroorzaker van de problemen. Natuurlijk is er wel een probleem.

Dr. Mehmet Aydin, decaan van de theologische faculteit Izmir (Turkije) sprak op een ontmoetingsdag voor pastores en imams in Utrecht over het probleem van radicaal fundamentalisme binnen godsdiensten. Hij erkende dat ook de Islam daarmee worstelt, en vroeg zich af hoe we elkaar als gelovigen tot inkeer kunnen brengen tegen het toenemend geweld. 'We hebben de broodnodige hulp van andere godsdiensten nodig', zei hij tegen de imams, dominees en pastores. 'Hoe halen we de angel van wreedheid en geweld uit ons denken en hoe kunnen we dit als gelovigen uitdragen? Kúnnen we, wíllen we hierin samenwerken? Kunnen we anders ooit echt in vrede samenleven?', zo vroeg hij zich af.

Hier ligt een schone taak, waarbij kerken en media een belangrijke rol in vervullen. Onderling partnerschap is juist één van de handelingskenmerken van de kerk. Wanneer zij niet alleen elkaar, maar ook moslims het gevoel willen geven ‘erbij te horen’, kun je partners zijn in het bundelen van je positieve krachten en alert zijn op radicale en vernietigende uitleg van Heilige Boeken. Steeds meer kerken onderhouden goede contacten met een Moslimgemeenschap. De media kunnen hieraan een bijdrage leveren door consequent ook het positieve onder de aandacht te brengen. Zoals bijvoorbeeld die vele, vele groepen scholieren, vrouwen- , kerkelijke en andere groepen die de moskeeën en gebedshuizen in Nederland bezoeken.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie. (corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)