De geloofsleer van de Islam.
De geloofsleer van de Islam en het Christendom hebben wezenlijke overeenkomsten en even wezenlijke verschillen.
Beide geloven belijden in de lijn te staan van het geloof 'der joodse aartsvaderen'.
Beide geloven bevatten een even groot verschil rond Jezus.

De Islam is een stelsel van geloofsvoorstellingen en sociaal-ethische normen, die voor moslims waar en onderling verbindend zijn. Het gezaghebbende is te vinden in verschil¬lende erkende bronnen. De belangrijkste zijn: de Koran en de Soenna (uitspraken van de profeet Mohammed). Op basis hiervan werken islamitische geloofsgeleerden de islamiti¬sche theologie verder uit in de geloofsleer en in de praktische uitwerking ervan. Ik ga nu in op de geloofsleer. Deze is gebaseerd op de Koran, die volgens Moslims door God aan Mohammed is geopenbaard.

De belangrijkste kenmerken van de islamitische geloofsleer zijn:

De Islam kent geen bemiddelaar tussen mens en God, zoals in het Christelijk geloof. Jezus is voor Moslims heilig als profeet, maar wordt niet beleden als Zoon van God. De Bergrede van Jezus komt grotendeels in de Koran voor. Geen Moslims zal neerbuigend over Jezus spreken, daar is Jezus hen te heilig voor.
Vaak maken we de fout om over 'Mohammedanen' te spreken. Gelovigen uit de Islam noemen zich echter niet naar Mohammed, zoals Christenen zich naar Christus noemen. Mohammed is namelijk in de Islam niet Goddelijk. Gelovigen noemen zich naar het hart van de ISlaM, de letters S-L-M: ISLaMiet of MoSLiM. Deze Arabische letters betekenen SaLaaM, wat hetzelfde betekent als de Hebreeuwse letters S-L-M, ShaLoM: Vrede van Godswege.
Door overgave aan en onderwerping aan Gods richtlijnen, zal er volgens de Islam vrede op aarde en vrede in ieders ziel kunnen zijn. Voor de doorsnee Moslim horen het geloof in God en het open staan voor vrede onlosmakelijk bij elkaar.

Corry Nicolay is PKN predikant interreligieuze communicatie. (corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)